Rachunki dla klienta indywidualnego

Dla klientów indywidualnych nie posiadających dotychczas rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS w Kolbuszowej, a będących beneficjentami programu "RODZINA 500+", istnieje mozliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty rachunku bankowego.

Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy na rachunek wpłynie kwota minimum 500 zł z tytułu świadcznia w ramach programu "Rodzina500+" ,opłata za prowadzenie wynosi 3,00 zł miesięcznie.

Bank  Spółdzielczy oferuje swoim Klientom rachunek oszczednościowo-rozlicieniowy (ROR).

Dla kogo?
-dla osób pracujących , w celu przekazywania na rachunek wynagrodzenia,
-dla emerytów, rencistów, w celu przekazywania na rachunek świadczenia z ZUS,
-dla osób wykonujących wolny zawód,
-dla osób korzystających  z zasiłków opieki społecznej.

Właścicielem książeczki może być:

-osoba fizyczna będąca rezydentem

-szkolna kasa oszczędności

-pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

 

Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie:

-gotówkowej

-bezgotówkowej: przelewem z rachunku bankowego

Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymywania środków na książeczce podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE (IKE) to ZYSK BEZ PODATKU

RO-IKE służy Oszczędzającemu do gromadzenia oszczędności w celu ich wykorzystania

W przyszłości w postaci wypłaty. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok ,określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym. W roku 2021 limit ten wynosił 15.777,00 zł.