Rachunki dla firm i instytucji

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe  bieżące i pomocnicze w złotych dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności.