Lokaty dla rolników

Środki gromadzone na lokacie terminowej podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty. W przypadku nie zadysponowania wkładem przez posiadacza po upływie umownego terminu, lokata zostanie wznowiona na okres równy uprzednio zadeklarowanemu. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty terminowej i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę.