Kredyty dla firm i instytucji

Kredyty pomostowe udzielane są przez Bank na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Unia Biznes” i „Unia Super Biznes” w ramach  Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Wspólnota Terytorialna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych. 

 

Wielkość dofinansowania określona jest w umowie o dofinansowanie.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.
Wysokość kredytu wynika  z potrzeb finansowych na kapitał obrotowy, szczegółowo przedstawionych przez klienta we wniosku o kredyt.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, przelewem części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, w  szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i  inne, a także na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby skorzystać z kredytu Klient Banku musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Bank.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 złotych oraz 60 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej na podstawie aktualnej wyceny wartości rynkowej sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu usług – rozumianych jako usługa udzielenia kredytu  

Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia mogą być udzielane przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

Bank w ramach współpracy z BPS Faktor Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie w swojej ofercie sprzedażowej udostępnia Klientom Banku ofertę faktoringu.