Kredyty dla rolników

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
a) oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
b) nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
c) materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
d) środków ochrony roślin,
e) artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych,
f) kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
g)  innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Kredyt ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności dostosowanych do cyklu obrotowego działalności, określonych w umowie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego  kredytu obrotowego odnawialnego w trakcie trwania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych  z zaopatrzeniem, wytworzeniem i  sprzedażą produktów i towarów o charakterze rolniczym lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wynikają z prowadzonej przez Klienta działalności rolniczej, będącego Stałym Klientem Banku.

Bank stawia do dyspozycji kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in.

Bank współpracuje z instytucjami państwowymi celem oferowania Klientom korzystnych warunków kredytowych.

Kredytowa linia hipoteczna, przeznaczona jest na:
a) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);
b) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego
 związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym: