Informacja o zmianach w regulacjach

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje o zmianie:

  1. „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”,
  2. „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej”
  3. „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego

w Kolbuszowej”.

Zmiany wynikają z dostosowania zapisów do zmian w Ustawie o usługach płatnicznych oraz w innych przepisach prawa, a także ze zmian w funkcjonalnościach niektórych usług. Zmiany dotyczyć będą m.in.:

  • Skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji kartowych
  • Zmiany zasad pokrywania kosztów przelewu zagranicznego do kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (możliwość skorzystania jedynie z opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu)
  • Zmiany sposobu autoryzacji transakcji płatniczych dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej.

Zmiany wprowadzone w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” wejdą w życie z dniem 20 grudnia 2018r., natomiast zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

w Kolbuszowej” oraz w „Tabeli  oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej” wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

W związku z powyższym, przed terminem wejścia zmian w życie, tj. do 19 grudnia 2018r. w przypadku zmian „Regulaminu” i do 31 grudnia 2018r. w przypadku zmian „Taryfy” i „Tabeli”, Klientom przysługuje prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do zastosowanych zmian lub wypowiedzenia umów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Złożenie sprzeciwu będzie skutkować wygaśnięciem umowy w przeddzień wejścia zmian w życie, złożenie wypowiedzenia spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Nie złożenie na piśmie żadnego z wymienionych wyżej oświadczeń, oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian, które wejdą w życie odpowiednio: z dniem 20 grudnia 2018r. i 1 stycznia 2019r.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z placówką Banku -  osobiście lub pod numerem telefonu +(48) 17 22 70 251.