Informacja o zmianach Taryfy opłat i prowizji

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje o zmianie „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej”.

Zmiany dotyczyć będą:

·        Wprowadzenia opłaty za przekształcenie rachunku indywidualnego na wspólny/wspólnego na indywidualny w wysokości 20,00 PLN;

·        Korekty opłaty za zmianę innych postanowień umowy kredytu mieszkaniowego, hipotecznego i konsolidacyjnego do poziomu 0,20% min. 50,00 PLN;  

·        Usunięcie opłaty za przesłanie hasła w formie sms do autoryzacji i odblokowania dostępu;

·        Doprecyzowaniu definicji niektórych czynności bankowych określonych w Taryfie, m.in. „Sprawdzenia wysokości dostępnych środków w bankomatach świadczących taka usługę”, „Przeprowadzenia kontroli/inspekcji inwestycji dla kredytów wypłacanych w transzach (nie dotyczy transz wypłacanych na rzecz dewelopera)”

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 2 września 2019r. (oprócz zmian dotyczących usunięcia opłaty za przesłanie hasła w formie sms do autoryzacji i odblokowania dostępu, które wejdą w życie z dniem 01 lipca 2019r.), w związku z powyższym, przed terminem ich wejścia w życie, Klientom przysługuje prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu lub wypowiedzenia umów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Złożenie sprzeciwu będzie skutkować wygaśnięciem umowy w przeddzień wejścia zmian w życie, złożenie wypowiedzenia spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie złożenie na piśmie żadnego z wymienionych wyżej oświadczeń, oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z placówką Banku -  osobiście lub pod numerem telefonu +(48) 17 22 70 251.