Kredyt Bezpieczna Gotówka

Minimalna kwota kredytu wynosi 500,00 zł, a maksymalna 100.000,00 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 72 miesięcy.

Okres spłaty do 1 roku - oprocentowanie stałe 7,50% w stosunku rocznym.

Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat - oprocentowanie 8,00% w stosunku rocznym.

Okres spłaty powyżej 3 lat - oprocentowanie 8,50% w stosunku rocznym.


Prowizja  2 % od kwoty kredytu.
Opłata przygotowawcza zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą  opłat.

Wnioskodawca występujący o udzielenie kredytu składa wniosek o przyznanie kredytu w Banku.
Dla celów określenia zdolności kredytowej do wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty stwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Bank.

Warunkiem bezwzględnym udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę (wnioskodawców) zdolności kredytowej.
Kredyt  oprocentowany według stałej stopy procentowej w wysokości  ustalanej  Uchwałą  Zarządu BS w Kolbuszowej .

Za udzielenie kredytu, inne czynności związane z  udzieleniem i obsługą kredytu, dokonanie na wniosek kredytobiorcy zmian w umowie kredytowej Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą  opłat i prowizji.
Z tytułu wcześniejszej spłaty Bank nie pobiera dodatkowych opłat.