Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.


Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:
1) posiada w Banku rachunek bieżący za pośrednictwem którego prowadzi rozliczenia,
2) posiada zdolność kredytową,
3) wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował lub współpracuje.


Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres 12 miesięcy. Dopuszcza się możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejny maksymalnie 12 miesięczny  okres, bez konieczności spłaty zadłużenia w oparciu o aneks do umowy.
Kwota udzielonego kredytu zależna jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunku bieżącym Klienta.
(w całym okresie kredytowania przeprowadzana jest analiza poziomu wpływów na rachunek bieżący).
Wykorzystanie kredytu w  rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.