Kredyty dla firm i instytucji

Kredyty pomostowe udzielane są przez Bank na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Unia Biznes” i „Unia Super Biznes” w ramach  Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Wspólnota Terytorialna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych. 

 

Wielkość dofinansowania określona jest w umowie o dofinansowanie.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.
Wysokość kredytu wynika  z potrzeb finansowych na kapitał obrotowy, szczegółowo przedstawionych przez klienta we wniosku o kredyt.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

”Szybka linia kredytowa” jest kredytem w rachunku bieżącym finansującym krótkoterminowe bieżące potrzeby finansowe Klientów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej  ( pełna księgowość ) od co najmniej 12 miesięcy i prowadzących  rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy.

Udzielenie kredytu uzależnione jest od spełnienia podstawowych wymagań Banku.

„Szybka gotówka” dla Firm jest kredytem w rachunku  bieżącym finansującym krótkoterminowe bieżące potrzeby finansowe Klientów wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej ( książka przychodów i rozchodów , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , karta podatkowa)  od co najmniej 12 miesięcy i posiadający rachunek bieżący  w Banku od co najmniej 6 miesięcy.

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, przelewem części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Kredyt  płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku  w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań.

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres 30 dni.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, w  szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i  inne, a także na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt „szybka inwestycja”  umożliwia skredytowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego wyraźnie  związanego z obecnym profilem prowadzonej działalności Klienta polegającego na zakupie  : środków transportu,  maszyn i urządzeń lub innych środków rzeczowych, nieruchomości, refinansowaniu poniesionych nakładów w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, spłacie  kredytu inwestycyjnego w innym Banku, wykupie  środków trwałych z leasingu. 

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby skorzystać z kredytu Klient Banku musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Bank.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 złotych oraz 60 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej na podstawie aktualnej wyceny wartości rynkowej sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Strony