Kredyty dla firm i instytucji

Kredyty pomostowe udzielane są przez Bank na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Unia Biznes” i „Unia Super Biznes” w ramach  Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Wspólnota Terytorialna, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych. 

 

Wielkość dofinansowania określona jest w umowie o dofinansowanie.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.
Wysokość kredytu wynika  z potrzeb finansowych na kapitał obrotowy, szczegółowo przedstawionych przez klienta we wniosku o kredyt.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, przelewem części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, w  szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i  inne, a także na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby skorzystać z kredytu Klient Banku musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Bank.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 złotych oraz 60 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej na podstawie aktualnej wyceny wartości rynkowej sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Klienci spełniający wszystkie wymagane przez Bank warunki udzielenia Pożyczki, mogą skorzystać z Pożyczki na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością.

Pożyczka może być udzielana na okres do 12 miesięcy.
Kwota pożyczki nie może przekroczyć 100.000 złotych.

Okres kredytowania powinien być dostosowany do możliwości spłaty zadłużenia przez Klienta.
Realizacja pożyczki oraz spłata  następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie pożyczki.

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu usług – rozumianych jako usługa udzielenia kredytu  

Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia mogą być udzielane przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

Bank w ramach współpracy z BPS Faktor Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie w swojej ofercie sprzedażowej udostępnia Klientom Banku ofertę faktoringu.