Kredyt "Szybka Inwestycja AGRO-SKUP"

„Szybka inwestycja - AGRO” przeznaczona jest na  finansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na:
a) zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej;
b) zakupie środków transportu;
c) zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej;
d) zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
e) zakupie nieruchomości, w tym gruntów rolnych;
f) zakupie lub odnowieniu stada podstawowego zwierząt hodowlanych;
g) budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
h) refinansowanie nakładów na cele wskazane w pkt 1-7, poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed  datą  złożenia wniosku kredytowego;
i) spłacie kredytu inwestycyjnego w innym banku;
j) wykupie środków trwałych z leasingu.

Kredytowaniu mogą podlegać:
a) nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;
b) używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt, co najwyżej o 10 lat  przy czym kupowane środki trwałe spełniają wymogi w zakresie aktualnie obowiązujących norm ekologicznych,  a środki transportu spełniają wymogi techniczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Kredytobiorcę, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/ leasingu.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 300.000 zł.  W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT, kredytem finansowana jest wartość netto przedsięwzięcia (tzn. z wyłączeniem kwoty podatku VAT),

Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości nabywanego składnika majątku trwałego.

Wypłata kredytu jest dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających zgodność wykorzystania z celem kredytowania (np. faktura VAT, umowa kupna sprzedaży, umowa kredytowa/leasingowa).

Nakłady niezwiązane z zakupem środka trwałego (np. montaż, transport) nie mogą być przedmiotem kredytowania.

Jeżeli kredyt jest przeznaczony na refinansowanie zrealizowanego już zakupu, to środki są wypłacane  jednorazowo w formie przelewu na rachunek bieżący Klienta.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.  Bank dopuszcza możliwość zastosowania karencji w spłacie  kredytu (kapitał). Karencja w spłacie nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących obejmujących stałą ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych miesięcznie lub w innym terminie uzgodnionym z Bankiem.