Kredyty dla rolników

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
a) oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
b) nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
c) materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
d) środków ochrony roślin,
e) artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych,
f) kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
g)  innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Kredyt ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności dostosowanych do cyklu obrotowego działalności, określonych w umowie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem krótkoterminowego  kredytu obrotowego odnawialnego w trakcie trwania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych  z zaopatrzeniem, wytworzeniem i  sprzedażą produktów i towarów o charakterze rolniczym lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wynikają z prowadzonej przez Klienta działalności rolniczej, będącego Stałym Klientem Banku.

Bank stawia do dyspozycji kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność rolniczą, posiadających rachunek bieżący w Banku,  przeznaczony na finansowanie skupu i przechowywanie krajowych produktów rolnych, półproduktów i przetworów oraz skup i przechowywanie materiału siewnego, pochodzących z tegorocznych zbiorów od producentów krajowych.

Kredyt udzielany jest na okres od 10 do 12 miesięcy.

Spłata kredytu według ustalonego harmonogramu spłat, spłata odsetek w okresach miesięcznych.

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, w szczególności wynikających z:
-doraźnych potrzeb zasilania finansowego, w tym płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług;
-pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in.

„Szybka inwestycja - AGRO” przeznaczona jest na  finansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na:
a) zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej;
b) zakupie środków transportu;
c) zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej;
d) zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
e) zakupie nieruchomości, w tym gruntów rolnych;
f) zakupie lub odnowieniu stada podstawowego zwierząt hodowlanych;
g) budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;

Bank współpracuje z instytucjami państwowymi celem oferowania Klientom korzystnych warunków kredytowych.

Kredytowa linia hipoteczna, przeznaczona jest na:
a) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);
b) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego
 związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:

Strony