Jak wypełnieniać papierowy formularz przelewu pod realizację płatności podzielonej VAT?

1.    Opis wypełnienia papierowego formularza

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej komunikat płatniczy powinien zawierać następujące dane w polu - pole tytułem:

Nazwa podczłonu

Rozmiar

/VAT/ kwota podatku VAT

5x! 13d   *)

/IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby  podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)

5x! 14x

/INV/ numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)

5x! 35x

/TXT/ tekst wolny

5x! 33x

 

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

 

Nazwa elementu w tabeli

Opis

Format pola

n – dozwolone tylko cyfry (0-9)

a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z)

x – dowolny znak

c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9)

d – liczba dziesiętna

! – stała długość

[ ] – wartość opcjonalna


1.1. Dopuszczalne znaki

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki:

-     małe i wielkie litery,
-     cyfry,
-     znaki specjalne:
/ - ? : (  ) . , ‘ +

Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd.” ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.