Informacja o RODO

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej (ul. Kościuszki 22, 36-100 Kolbuszowa). 2. Inspektorem Ochrony Danych w Bank Spółdzielczego w Kolbuszowej jest pracownik dostępny pod adresem e-mail: iod@bs-kolbuszowa.pl, pod numerem telefonu 17-22-70-252 lub pisemnie pod adresem siedziby Banku wskazanym w pkt. 1. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych. 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe. 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle. 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank. 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank. 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku. 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem obsługi klienta Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych.